Nejčastější otazky o škole

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


1. Nejsme věřící a nechodíme do žádné církve. Školka se nám ale líbí, s jejími hodnotami souhlasíme a o spolupráci stojíme. Můžeme přihlásit naše dítě naše dítě k zápisu? Jaká je šance na přijetí?

Ano, můžete. Zřizovatelem Mateřské školy je sice Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou, ale školka je otevřena jak pro děti z křesťanských rodin, tak pro děti z rodin, které v Boha nevěří. Důležitá pro kvalitní spolupráci je vzájemná shoda v oblasti hodnot a přístupu.

Kritéria pro přijetí dítěte naleznete zde. Pokud o naši školu máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

 

2. Naše rodina nebydlí v Rychnově nad Kněžnou, máme šanci na přijetí našeho dítěte? Jak máme postupovat?

Naše školka není spádovou školkou, nemáme tedy povinnost přijímat děti ze spádové oblasti. Kritéria pro přijetí naleznete zde. Pokud o naši školku máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

Přihlásíte své dítě k zápisu v uvedeném termínu (informace zde). Pokud vaše dítě bylo přijato do naší MŠ a registrovali jste dítě také do jiné MŠ, oznamte tuto skutečnost ředitelce dané MŠ.

 

3. Jakým způsobem jsou ve vaší školce děti vedeny k náboženství, k víře?

Děti jsou seznamovány s křesťanskými hodnotami, které ilustrujeme na nejvýznamnějších příbězích Bible. Jednou týdně dětem jednoduchým a srozumitelným způsobem z Bible čteme nebo si s nimi vyprávíme podle obrázků. Chceme vést děti také k vděčnosti, proto společně říkáme děkovací básničku před jídlem. Den ve školce zahajujeme ranním kroužkem, ve kterém si povídáme, zpíváme apod. a také se děti, pokud chtějí, mohou pomodlit. Děti tak přirozeně načítají základní hodnoty, na nichž vyrostla naše společnost. 

 

4. Přijímáte do MŠ děti mladší tří let?

Naše současné prostory z hlediska požárně bezpečnostního řešení NEUMOŽŇUJÍ zápis dětí do tří let, které by byly v MŠ samy bez doprovodu rodičů. Obecně preferujeme, aby děti, které do školky nastoupí, byly tříleté a starší. Máme za to, že děti mladší tří let nejsou na pobyt v mateřské škole fyzicky ani psychicky zralé. Bližší informace o našem pohledu na tuto otázku naleznete v této brožuře

 

5. Přijímáte do MŠ děti, které nemají povinné očkování?

Přestože nejsme MŠ zřizovaná obcí, vztahují se na nás stejné zákony týkající se kritérií přijímání dětí. Proto ani my NEMŮŽEME PŘIJMOUT dítě, které není naočkované všemi povinnými dávkami očkování do daného věku. Výjimku v této věci mají pouze děti, které plní v MŠ svou povinnou předškolní docházku (resp. rok před nástupem do ZŠ). Ty všechna očkování mít nemusí. Dále děti, u kterých lékař potvrdí, že jsou proti dané nákaze imunní, nebo že se ji nemohly podrobit pro kontraindikaci.

 

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ ?